اهداف شرکت

خانه اهداف شرکت
اهداف شرکت متالورژی پودر خراسان شامل موارد ذیل می باشد:

– افزایش سطح کیفیت مدیریت

– توسعه منابع انسانی

– افزایش کیفیت و کمیت و تنوع تولید

– انجام پروژه های تحقیقاتی