پودر سرب

خانه پودر سرب
پودر سرب

این شرکت قادر به تولید پودر سرب به روش اتمایزینگ گازی و با دانه بندی های۶۳- میکرون، ۱۵۰- میکرون ، ۵۰۰+۱۵۰- میکرون می باشد.
برخی موارد مصرف این محصول
متالورژی پودر، لنت ترمز، صنایع شیمیایی و صنایع نظامی (مواد دودزا) دانه بندی مورد مصرف ۶۳- میکرون

متالورژی پودر، لنت ترمز، صنایع انرژی هسته ای و صنایع نظامی (مواد دودزا) :  ۱۵۰- میکرون
به عنوان سپر محافظ در پرتوهای اشعه ایکس، صنایع انرژی هسته ای، صنایع شیمیایی و صنایع نظامی :  ۵۰۰+۱۵۰- میکرون