پودر قلع

خانه پودر قلع

دانه بندی ها : شامل ۴۵- میکرون، ۶۳- میکرون ، ۱۰۰- میکرون ،۱۵۰- میکرون، ۵۰۰-۶۳+ میکرون
برخی موارد مصرف این محصول
۱-کاربردهای شیمیایی ونظامی (مواد دودزا )
۲-متالورژی پودر (برای تولید قطعات برنزی با انبسا ط کم)
۳-متالورژی پودر (برای تولید قطعات برنزی با انبساط متوسط)۴- کاربردهای سایشی و صنایع شیمیایی
و…